Chinese |

English

Current Location:Home >> Laboratories

Contact

SHU-MIN DUAN

  • 388 YuHang Tang Rd. Hangzhou 310058, China
  • Tel:(86)-571-88208001
  • Email: duanshumin@zju.edu.cn
  • Homepage:
  • Institute of Neuroscience,Zhejiang University
  • No. 866 YuHang Tang Rd. Hangzhou
  • PostCode:310058
    • SHU-MIN DUAN