Chinese |

English

Current Location:Home >> Publications >> 2018

Featured Publications

  1. Xiaomin Yue*, Jian Zhao*, Xiao L*, Yuedan Fan, Duo Duan, Xiaoyan Zhang, Wenjuan Zou, Yi Sheng, Ting Zhang, Qian Yang, Jianhong Luo, Shumin Duan, Rui Xiao#, Lijun Kang#. TMC proteins modulate egg-laying and membrane excitability through a background leak conductance in C. elegans.Neuron. 2018 Feb 7;97(3):571-585.e5. 

  2. Yang Y, Cui Y, Sang K, Dong Y, Ni Z, Ma S, Hu H. Ketamine blocks bursting in the lateral habenula to rapidly relieve depression.Nature.2018 Feb 14;554(7692):317-322.

  3. Cui Y, Yang Y, Ni Z, Dong Y, Cai G, Foncelle A, Ma S, Sang K, Tang S, Li Y, Shen Y, Berry H, Wu S, Hu H.Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression.Nature. 2018 Feb 14;554(7692):323-327.

  4. Wei Cao, Shen Lin, Qiang-qiang Xia, Yong-lan Du, Qian Yang, Meng-ying Zhang,Yi-qing Lu, Jing Xu,Shu-min Duan,Xia Jun,Guoping Feng, Junyu Xu and Jian-hong Luo. Gamma Oscillation Dysfunction in mPFC Leads to Social Deficits in Neuroligin 3 R451C Knockin Mice. Neuron 97, 1–8, March 21, 2018.