Chinese |

English

Current Location:Home

 • Dr. Huan Ma's team published in Nature Communications

  Jun 22, 2018

  Calmodulin shuttling mediates cytonuclear signaling to trigger experience-dependent transcription and memory.................detail

 • Dr. Shuang Qiu's team published in Nature Communications

  Jun 11, 2018

  Postsynaptic RIM1 modulates synaptic function by facilitating membrane delivery of recycling NMDARs in hippocampal neurons.Jiejie Wang, Xinyou Lv, Yu Wu, Tao Xu, Mingfei Jiao, Risheng Yang, Xia Li, Ming Chen, Yinggang Yan, Changwan Chen, Weifan Dong, Wei Yang, Min Zhuo, Tao Chen, Jianhong Luo, and Shuang Qiu....detail

 • Dr. Yuezhou Li's Team published in Cell Reports

  Apr 10, 2018

  Brv1 is required for Drosophila larvae to sense gentle touch.Zhang M, Li X, Zheng H, Wen X, Chen S, Ye J, Tang S, Yao F, Li Y, Yan Z....detail

 • Dr. Ying Shen's Team published in Journal of Neuroscience

  Mar 21, 2018

  Celecoxib Ameliorates Seizure Susceptibility in Autosomal Dominant Lateral Temporal Epilepsy.Lin Zhou, Liang Zhou, Li-da Su, Sheng-Long Cao, Ya-Jun Xie, Na Wang, Chong-Yu Shao, Ya-Nan Wang, Jia-Huan Zhou, John K. Cowell and Ying Shen...detail

 • Dr. Jianhong Luo's Team published in Neuron

  Mar 8, 2018

  Gamma Oscillation Dysfunction in mPFC Leads to Social Deficits inNeuroligin 3 R451C Knockin Mice.Wei Cao, Shen Lin, Qiang-qiang Xia, Yong-lan Du, Qian Yang, Meng-ying Zhang, Yi-qing Lu, Jing Xu, Shu-min Duan, Xia Jun, Guoping Feng, Junyu Xu, Jian-hong Luo....detail

 • Two back-to-back Nature Articles form Hailan Hu's Team on Depression and Ketamine

  Feb 15, 2018

  Ketamine blocks bursting in the lateral habenula to rapidly relieve depression, Yang & Cui & Sang & Dong et al.; Astroglial Kir4.1 in lateral habenula drives neuronal bursts in depression, Cui & Yang & Ni & Donget al...detail

 • Dr. Lijun Kang's Team published in Neuron

  Jan 30, 2018

  TMC Proteins Modulate Egg Laying and Membrane Excitability through a Background Leak Conductance in C. elegans. Xiaomin Yue, Jian Zhao, Xiao Li, Yuedan Fan, Duo Duan, Xiaoyan Zhang, Wenjuan Zou, Yi Sheng Ting Zhang, Qian Yang, Jianhong Luo, Shumin Duan, Rui Xiao, and Lijun Kang. Neuron, 2018 Jan 25....detail

 • Dr. Ying Shen's Team published in Journal of Neuroscience

  Nov 22, 2017

  Ablation of TFR1 in Purkinje cells inhibits mGlu1 trafficking and impairs motor coordination, but not autistic-like behaviors. Zhou JH, Wang XT, Zhou L, Zhou L, Xu FX, Su LD, Wang H, Jia F, Xu FQ, Chen GQ, De Zeeuw C, Shen Y. J Neurosci. 2017 Oct 20. pii: 1223-17. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1223-17.2017....detail

 • Dr. Hailan Hu's Team published in Science

  Jul 14, 2017

  Winning History Remodels Thalamo-PFC Circuit to Reinforce Social Dominance, Zhou and Zhu et al....detail

 • Dr. Zhong Chen's Team published in Neuon

  Jun 27, 2017

  Yi Wang, Cenglin Xu, Zhenghao Xu, Caihong Ji, Jiao Liang, Ying Wang, Bin Chen, Xiaohua Wu, Feng Gao, Shuang Wang, Yi Guo, Xiaoming Li, Jianhong Luo, Shumin Duan and Zhong Chen*.Depolarized GABAergic signaling in subicular microcircuits mediates generalized seizure in temporal lobe epilepsy. Neuron, 2017 July 4....detail